phone icon


FAYMONVILLE KNAPEN MAX TRAILER BENALU TRAILERPARTNER LAGER TRAILERBASEN


FORSIDE OM OS VÆRKSTED NYHEDER KONTAKT
DANSK ENGLISH DEUTSCH

Salgs- og leveringsbetingelser


1. Generelt
For Trailerpartner A/S hjemmeside gælder mellemsalg forbeholdt samt forbehold for fejl i tekst og billeder.

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser (I det følgende kaldet ”Betingelser”) for Trailerpartner A/S leverancer til køber.

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset hvornår disse måtte fremkomme.

2. Ordre / ydelse
Trailerpartner A/S ydelse omfattet alene, hvad der er omfattet af faktura/ ordrebekræftelse. Aftale om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for Trailerpartner A/S uden skriftlig bekræftelse fra Trailerpartner A/S.

3. Priser
Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter, herunder registreringsafgift. Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.lign. er Trailerpartner A/S berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/ eller aftalte priser.

4. Købers oplysning omkring finansiering
Køber skal i forbindelse med aftalens indgåelse oplyse, hvorledes købet påtænkes finansieret.

Såfremt køber skal have købet finansieret via leasing skal alle relevante leasingdokumenter foreligge senest ved bestilling, herunder men ikke begrænset til leasingaftale og leverancegodkendelse. Evt. depositum skal være erlagt forud for at udlevering kan finde sted.

5. Betaling
Medmindre andet skriftlig er aftalt, skal betaling ske netto kontant ved levering. Ved forsinket betaling beregnet morarenter på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet.

Manglende overholdelse af Trailerpartner A/S betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiget Trailerpartner A/S til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

I øvrigt henvises der til det under punkt 12 nævnte vedrørende manglende ret til at tilbageholde hele eller dele af købesum som følge af påståede mangler.

6. Produktinformation og ændringer
Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkelig af Trailerpartner A/S henvises hertil. Trailerpartner A/S har ret til uden varsel, at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for køber.

Tegninger, specifikationer og lignende, som er udleveret af Trailerpartner A/S for eller efter aftalens indgåelse, forbliver Trailerpartner A/S ejendom og må ikke videregives uden Trailerpartner A/S skriftlige samtykke.

7. Annullering eller ændring af ordren
Såfremt Trailerpartner A/S godkender en ændring eller annullering af ordren er køber pligtig at betale de med ændringen eller annulleringen forbundne omkostninger samt erstatte Trailerpartner A/S eventuelle tabte fortjeneste.

Trailerpartner A/S er i så fald berettiget til en forlængelse af leveringstiden. Trailerpartner A/S skal ved købers anmodning herom anslå hvornår levering forventes at kunne ske.

8. Leverandørændringer og mellemsalg
Trailerpartner A/S er berettiget til, i mellemtiden for tilbuddet og accept heraf, at sælge det af tilbuddet omfattende til anden side. Parterne er enige om, at dette ikke udløser ret til erstatning for køber.

Trailerpartner A/S kan ligeledes ikke gøres ansvarlig i noget omfang, såfremt der efter ordrerens indgåelse forekommer leverandørændringer der umuliggøre ordrerens opfyldelse, hvorfor parterne for dette og lignende tilfælde er enige om, at der foreligger umulighed, hvilket medfører, at ordren bortfalder uden godtgørelse.

For det tilfælde, at der i en ordre er indgået aftale om levering af ekstraudstyr til en ordre, anses denne aftale for accessorisk til hovedordren. Skulle der opstå umulighed med levering af en accessorisk ordre medfører dette ikke, at hovedordren kan bortfalde som følge deraf.

9. Ejendomsforbehold
Trailerpartner A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen inklusiv renter og omkostninger er betalt af kunden. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge salgsgenstanden eller i øvrigt råde over denne på en måde som strider mod Trailerpartner A/S ejendomsforbehold.

Ved købers misligholdelse af betalingsforpligtelsen er Trailerpartner A/S berettiget til at tilbagetage det solgte. Trailerpartner A/S bevarer ved tilbagetagelsen eventuelle restkrav mod køber.

Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtet til at tegne kaskoforsikring for salgsgenstanden. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien af salgsgenstanden. Køber er forpligtet til at underskrive panthaverdeklaration i forbindelse med tegning af forsikringen.

10. Levering
Levering sker ab Aabenraa på Trailerpartner A/S forretningssted. Risikoen for salgsgenstanden overgår til køber på det aftalte leveringstidspunkt.

Trailerpartner A/S kan, som følge af Trailerpartner A/S egne forhold eller som følge af forhold hos dennes leverandør udskyde leveringsfristen mod underretning af køber herom. Trailerpartner A/S påtager sig intet ansvar for et eventuelt tab som følge af leveringsforsinkelse.

11. Købers forsinkelse
Kan køber ikke til aftalt tid, foretage de foranstaltninger som han har pligt til af hensyn til leverancens gennemførelse, eller må en forsinkelse fra hans side anses som sandsynlig, skal han uden ugrundet ophold give Trailerpartner A/S skriftlig meddelelse herom. Han skal samtidig angive årsagen til forsinkelsen samt, så vidt muligt, hvor længe forsinkelsen kommer til at vare.

Uanset købers forsinkelse med udførelsen af sine forpligtelser i henhold til første stykke, skal han dog erlægge den aftalte betaling, som om forsinkelsen ikke var indtruffet.

Såfremt køber ikke afhenter salgsgenstanden rettidigt, sker opbevaring af salgsgenstanden for købers regning og risiko.

Trailerpartner A/S er berettiget til en udsættelse af leveringstiden som følge af købers misligholdelse.

Såfremt forsinkelsen er væsentlig kan Trailerpartner A/S nægte at fortsætte med leveringen og monteringen, indtil forholdet er bragt i orden.

Såfremt forsinkelsen er væsentlig er Trailerpartner A/S berettiget til, efter skriftlig varsel herom med 10 dages varsel hæve aftalen ved skriftlig meddelelse herom til køber. Trailerpartner A/S kan kræve erstatning af køberen for det tab, som der er påført som følge af købers forsinkelse.

12. Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af de solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Trailerpartner A/S meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter Trailerpartner A/S valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det solgte vil blive krediteret køber.

Har køber ikke inden 12 måneder efter leveringsdatoen påberåbet sig en mangel overfor trailerpartner A/S, kan køber ikke senere gøre den gældende.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Trailerpartner A/S samtykke fratager Trailerpartner A/S for ethvert ansvar og enhver forpligtelse.

Der ydes ikke nogen form for garanti på brugte varer, lagervarer eller leverede ydelser medmindre andet er aftalt. Garanti på fabriksnye varer følger fabrikantens garanti.

Køber er på intet tidspunkt berettiget til at tilbageholde noget beløb som følge af påståede mangler, herunder men ikke begrænset til leasingydelser mv.

Køber er forpligtiget til, for egen regning, at returnere eventuelle udskiftede dele til fabrikanten i forbindelse med afhjælpning.

13. Ansvarsbegrænsning
For krav, som vedrører Trailerpartner A/S opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:

Trailerpartner A/S er begrænset til direkte tab, og er- uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det største af følgende to beløb:

1. Kr. 200.000,00
2. Det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.

Trailerpartner A/S er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt arbejdsfortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Trailerpartner A/S er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.

14. Force Majeure
Trailerpartner A/S er ikke erstatningsansvarlig overfor køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger udenfor Trailerpartner A/S kontrol herunder: Arbejdskonflikter (Strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import – eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris – og/ eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions – og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Trailerpartner A/S samt indtrædelse af force majeure og/ eller hard ship hos relevante underleverandører.

15. Produktansvar
For produktansvar hæfter Trailerpartner A/S i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser herom. Køber skal straks underrette Trailerpartner A/S, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Trailerpartner A/S ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

Bliver Trailerpartner A/S sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftret, som behandler sagen.

16. Tvister, lovvalg og værneting
Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Sø – og Handelsretten, eller – såfremt Sø- og Handelsretten ikke har saglig kompetence til at behandle sagen – ved byretten i Sønderborg under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.     
 
 
 

 

  

 
Leveringsbetingelser Cookiebetingelser Privatlivs politik Højeste kreditværdighed, Bisnode 12. juni 2017
aaa logo
youtube iconlinkedin iconfacebook icon